АКТУЕЛНО:
Последње вести
Актуелно
Јавни позив пољопривредницима који користе пољопривредно земљиште у државној својини
Обавештење о донацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије
На основу чланa 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС бр.10/2013,142/2014,103/2015), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2016. годину и Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-02835/2016-09, од 6. априла 2016. године, расписује се ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2016. ГОДИНИ УЗ УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУБВЕНЦИОНАСАЊЕМ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ Позивамо заинтересоване пословне банке да доставе понуду за субвенцију камате на одобрене краткорочне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Велика Плана . Услови кредита: ИЗНОС КРЕДИТА: минимално 60.000,00 динара максимално 120.000,00 динара ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ: до 12 месеци ПЕРИОД ОТПЛАТЕ КАМАТЕ: 31.12.2016. године ВРСТА КРЕДИТА: наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом за набавку обртних средстава за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава (физичка лица и земљорадничке задруге) која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом. Пољопривредно газдинство (физичко лице и земљорадничка задруга) која је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом има право на један кредит и захтев подноси банци. Сав ризик одобрења и наплате кредита од носилаца регистрованих активних пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана сноси банка. За сваки кредит одобрен носиоцима регистрованих активних пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана, Општина Велика Плана ће субвенционисати камату у износу од 100%. У понуди исказати каматну стопу у номиналном и ефективном износу на годишњем нивоу у процентима. Уз понуду доставити план отплате кредита на износ 60.000,00 динара и на износ од 120.000,00 динара. Општина Велика Плана субвенционише камату на одобрене кредите до утрошка планираних средстава, односно за уговоре закључене најкасније до 30.11.2016. године. Висина средства којима ће општина Велика Плана субвенционисати камату на одобрене кредите је 1.100.000,00 динара и иста су обезбеђена у буџету Општине Велика Плана за 2016.годину. Трошкови једнократне накнаде за обраду кредита иду на терет корисника. Понуду доставити лично, на писарницу општинске управе општине Велика Плана, или поштом на адресу Општинска управа Велика Плана, ул. Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана,у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ“. На коверти навести назив банке, лице за контакт и контак телефон. Рок за достављање понуда је 20.04.2016. године до 15 часова. Контакт особа – Бобан Илић , телефон 026/514-262 Број:02-77/2016 У Великој Плани: 15.04. 2016. године ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Горан Тасић
Oбавештење о одлагању пореског дуга
Обавештење о наменским трансферима за финансирање права из социјалне заштите
Jaвни позив за пријаву штете од последица мартовских поплава 2016.
Видео

 
Погледајте видео презентацију (тирустички филм) Општине Велика Плана.
Галерија
Пратите нас